Sending

Die Sendingbediening ondersteun die volgende Projekte en sendelinge:

 

Arbeidsbediening:

 Onder leiding van Pierre Lamprecht is daar ‘n span wat besighede in die Mosselbaai-area besoek en aan die werkers die Evangelie verkondig.  Ons gee ‘n bedrag aan Pierre en Louisa en Griet Boshoff – albei hierdie dames is al langer as 20 jaar by Arbeidsbediening betrokke.

 

Biblia Hawesending:  

Daniël Bruwer is die werker in die hawe wat die Evangelie aan seelui verkondig. Hy stel ook Christelike lektuur aan hulle beskikbaar.

 

Geopende Deure:  

Hulle werk in geslote lande en lande waar Christene vervolg word vir hul geloof.

 

Taxibediening:

Onder Lewies van Zyl se leiding word Bybels, musiek-CD’s en ander literatuur by taxi-staanplekke versprei, veral oor die Paasnaweek en Kersfees.

 

InContext:

 InContext plaas wêreldgebeure in ‘n Christelike perspektief en lig gelowiges daaromtrent in. Ons bydrae aan hulle betaal vir die opleiding van ‘n pastoor in ‘n Midde-Oosterse Moslemland.

 

Ina Steyn, Youth with a Mission (YWAM), London:

Ina se hooftaak is gebed en opleiding en begeleiding van jong leiers vir sending in Wes-Europa. Sy speel ‘n groot rol as intersessor en geestelike raadgewer in ’n wêreld waar daar geweldige geestelike en kulturele verskille tussen volke bestaan. Ina is reeds  sedert 1992 by buitelandse sending betrokke.

 

Johan en Este de Nysschen, Operasie Mobilisasie (OM), Panama:

Die De Nysschens was lidmate van ons gemeente en is sedert 2013 in Panama waar hulle d eel vorm van ’n OM-span in Volcan.  Estéhet ‘n naaldwerkbediening, hulp word aan ‘n weeshuis gebied en hulle ontvang dikwels evangelisasiespanne wat saam in die omgewing werk.

 

Kobus van Zyl:

Kobus, ‘n opgeleide predikant, is aan die Reebok-gemeente gekoppel, en bring gereeld besoek aan die Suid-Soedan. Daar gee hy teologiese opleiding, maar help ook met die vestiging van infrastruktuur en die opknap en bou van geboue.  Besoeke word ook aan huiskerkies gebring en advies aan plaaslike kerkleiers gegee. Ons ondersteun hom finansieel.

 

Nic en Tina Strydom, Madagaskar:

Nic en Tina is reeds sedert 2000 in Madagaskar werksaam.  Hulle was vir ‘n hele paar jaar in Belo vanwaar verskeie kerke geplant, selgroepe gevestig en verskeie bemagtigings- en opheffingsprojekte vir die plaaslike bevolking begin is.  Elke jaar word uitreike georganiseer waartydens Bybels en literatuur versprei word.  Die laaste paar jaar werk Nic onder die Mikea, ‘n onbereikte en primitiewe volksgroep.

 

Ons skenk ook geld vir Bybels, literatuur en studiemateriaal vir kursusse om pastore op te lei, en ongeletterdes en onbereiktes te bereik.

 

Makhatini:

‘n Sendelingegpaar wat onder die Zoeloes op die Makhatinivlakte in KwaZulu-Natal werk, word maandeliks ondersteun.

 

Mosselbaai-gemeenskap:

Ons gemeente is besig met die bou van ‘n kerkie in die Joe Slovo woongebied. Pastore van die area is bygestaan met teologiese opleiding deur middel van materiaal van die Nehemia Bybel-Instituut.

 

Uitdagings

*Om die gemeentelede meer betrokke by sendingaktiwiteit te kry.

* Om meer fondse vir sending te kry sodat ons die Groot Opdrag in Handeling 1:8 met groter ywer kan uitvoer.

* Om mense te laat besef die Groot Opdrag is nie net vir diegene “met ‘n sendinghart” nie, maar vir almal: sending is   nie net “daar ver” nie, maar oral rondom ons.